Trung tâm Giáo dục Noble Network dựa trên nền tảng Moodle cung cấp một chương trình giảng dạy độc đáo và giá trị: phát triển các thành viên dựa trên các thành tựu trong hoạt động đào tạo và sự thành thạo các kỹ năng. Mỗi lớp học đều có thời lượng phù hợp với lối sống của người lao động bận rộn. Việc ưu tiên kết hợp giữa lớp học và đào tạo kỹ năng trực tiếp trong công việc của chúng tôi được xây dựng trên các thành tựu đã đạt được, đồng thời cho phép các thành viên phát triển theo tiến độ riêng của họ cho đến khi thật sự thành thạo.

Các giảng viên nòng cốt của chúng tôi có bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ, và giảng dạy tại các trường đại học được xếp hạng hàng đầu tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Các thành viên của Noble Network cũng có thể đạt được chứng chỉ giáo viên từ Noble Network.

Các nhà đánh giá của Trung tâm Giáo dục Noble Network phát huy hiệu thành tích cho từng loại và cấp độ thành thục kỹ năng. Kỹ năng được đào tạo một cách có hệ thống và được ghi chép lại trong Báo cáo quy trình đào tạo (Training Module Record – TMR).

Báo cáo này bao gồm

  • Điều kiện tiên quyết
  • Huấn luyện cơ bản
  • Đào tạo nâng cao
  • Đánh giá trong công việc
  • Chữ ký đánh giá