Noble Network chứng nhận các công ty có trong mình giá trị cao quý bằng cách cấp chứng chỉ và hiển thị logo của công ty của họ trên website. Điều này thể hiện một cơ quan độc lập có thẩm quyền đã thực hiện thẩm định và xác định rằng công ty và các nhà lãnh đạo của nó hoạt động theo nguyên tắc, giá trị và sứ mệnh của Noble Network. Các công ty được chứng nhận được đưa vào Mạng lưới các công ty Cao quý của chúng tôi. Các công ty được chúng tôi hỗ trợ xây dựng các giao dịch thương mại phải trải qua sự đánh giá chuyên sâu hơn. Tư cách hội viên được cấp và được đánh giá lại hàng năm để đảm bảo sự tuân thủ của các công ty với các giá trị của Noble Network. Các công ty thành lập giao dịch thương mại với các công ty khác thuộc Noble Network sẽ nhận được gia hạn một năm tự động khi tiếp tục làm việc cùng nhau.

 

Đăng ký tham gia

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ CHỨNG CHỈ NOBLE NETWORK ĐƯỢC CHỨNG NHẬN HIỆN TẠI: